CE-markering

Het wettelijk kader van de CE‐markering op nieuw op de markt gebrachte machines is vastgelegd in een groot aantal productrichtlijnen die door de Europese Unie zijn vastgesteld. Deze productrichtlijnen stellen eisen aan fabrikanten omtrent het door hen in de handel gebrachte machine of apparaat.

Fabrikanten moeten kunnen aantonen dat het door hen in de handel gebrachte aan essentiële eisen betreffende veiligheid en gezondheid voldoet (importeurs van goederen van buiten de Europese Unie worden eveneens als fabrikant gezien!).

Toetsing aan CE-richtlijnen

Indien fabrikanten kunnen aangeven dat het door hen op de markt te brengen product aan alle van toepassing zijnde Europese Productrichtlijnen voldoet (dus niet alleen aan de Machinerichtlijn) mag het product voorzien worden van een CE‐markering. Hieraan kunnen gebruikers en niet‐onbelangrijk werkgevers zien dat er met producten wordt gewerkt, die aan alle Europese richtlijnen voldoen die erop van toepassing zijn. In de EU‐verklaring van overeenstemming verklaart de fabrikant aan welke richtlijnen zijn product voldoet.

Wanneer te starten?

Het verkrijgen van deze CE‐markering is een traject dat gestart moet worden bij de aanvang van het ontwikkeltraject van de machine. Immers, de keuzes tijdens de fase van engineering, zijn van invloed op de uit te voeren onderzoeken en vice versa. Tijdens de engineering kunnen veelal eenvoudig en relatief goedkoop aanpassingen worden gedaan aan (het ontwerp van) de machine. Indien aanpassingen aan de machine moeten worden gedaan op het moment dat een machine klaar is zijn de kosten vele malen groter.

Contact

Neem contact met ons op om te bespreken op welke wijze wij u van dienst kunnen zijn op gebied van CE-markering.

CE-markering

Machinerichtlijn 2006/42/EG

De machinerichtlijn 2006/42/EG is wellicht één van de bekendste CE-richtlijnen als we het hebben over CE markering van machines en installaties. De richtlijn geeft in bijlage I een ruime hoeveelheid minimale essentiële veiligheidseisen aan, waaraan machines moeten voldoen.
Lees meer

Drukapparatuur 2014/68/EU

Op apparatuur waarin een druk heerst van 0,5 bar of meer is de richtlijn drukapparatuur (2014/68/EU) van toepassing. De wijze van toepassen van de richtlijn in afhankelijk van de ontwerpspecificaties van de apparatuur, de werkdruk, leidingdiameter of inhoud van het vat bepalen tezamen met het medium in de apparatuur onder welke categorie het product valt.
Lees meer

Engineering

Het verkrijgen van de CE-markering op machines is idealiter een proces dat gedurende de gehele ontwikkeling van de machine op gepaste wijze voldoende aandacht dient te krijgen. Immers de keuzes die in alle stappen van het ontwikkeltraject van de machine worden genomen, hebben in meerdere of mindere mate invloed op de veiligheid van de machine en vice versa.
Lees meer

PL/SIL

Indien machines voorzien worden of zijn van veiligheidsbesturingen dan moeten deze voldoen aan bepaalde betrouwbaarheidseisen. Deze betrouwbaarheidseisen zijn afhankelijk van de grote van het risico waartegen de veiligheidsbesturing moet beschermen: hoe groter het risico hoe groter de betrouwbaarheid van de veiligheidsbesturing.
Lees meer

Importeren van machines

CE-markering is een verantwoordelijkheid van bedrijven die machines voor het eerste binnen de EER op de markt brengen. Dit betekent dat wanneer een machine van buiten de EER wordt ingevoerd, de importeur verantwoordelijk is voor de CE-markering van de machine. Dit heeft grote gevolgen!
Lees meer

Neem contact met ons op!

Gecertificeerd kerndeskundige en IECEx gecertificeerde professional!

Nieuwsbrief

Contact

Pol-Safety
Veiligheidsadviseurs B.V.

Keulenstraat 1
7418 ET Deventer
06 - 3304 64 60
info@pol-safety.nl

Website realisatie: Sieronline