Machinerichtlijn 2006/42/EG

De machinerichtlijn is wellicht de bekendste CE-richtlijn die bestaat. De richtlijn geeft in bijlage I een ruime hoeveelheid minimale essentiële veiligheidseisen aan, waaraan machines moeten voldoen. Bij een toetsing van een machine aan de machinerichtlijn zullen dus ook al deze eisen nagelopen moeten worden om te beoordelen of de beoogde machine eraan voldoet.

machinerichtlijn CE-markering

Stappenplan CE-markering op basis van Machinerichtlijn (2006/42/EG)

Een praktische stappenplan om CE-markering te verkrijgen op basis van de Machinerichtlijn bestaat ten minste uit de volgende aspecten:

 • toetsen van de machine aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen uit bijlage I van de Machinerichtlijn, incl. vastlegging van deze toetsing;
 • Checken of er specifieke C-normen bestaan die van toepassing zijn op de machine;
 • Indien C-normen van toepassing zijn op de machine: het toetsen van de machine aan alle relevante clausules uit de norm en het vastleggen hiervan;
 • Uitvoeren van een risicobeoordeling volgens NEN-EN-ISO 12100 | Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen – Risicobeoordeling en risicoreductie;
 • Voor procesinstallaties is in het kader van de CE-markering veelal een procesmatige risicobeoordeling vereist een Hazop studie;
 • Indien nodig, checken van de elektrische installatie op basis van NEN-EN-IEC 60204-1.
 • Doorvoeren van aanpassingen aan het ontwerp van de machine of installatie;
 • Vastleggen van alle machinegegevens, calculaties, beoordelingen en keuringen in een Technisch Dossier van de machine of installatie;
 • Opstellen van een gebruikershandleiding van de machine of installatie;
 • Opstellen en ondertekenen van de EG-Verklaring van Overeenstemming;
 • Aanbrengen van de typeplaat, incl. bedrijfsgegevens, machinegegevens en CE-logo.

Wat mee te leveren aan afnemers van machines?

Aan afnemers van machines hoeft zeker niet het hele Technisch Dossier meegeleverd te worden. De volgende zaken moeten minimaal met de machine aan afnemers worden meegeleverd:

 • de CE-gemarkeerde machine, inclusief typeplaat en CE-logo;
 • een gebruikershandleiding in de taal van het land waar de afnemer is gevestigd;
 • een ondertekende EG-verklaring van overeenstemming.

Elektrische veiligheid

Met betrekking tot elektrische veiligheid is het momenteel zo dat op alle elektrische machines zowel de voorschriften uit de machinerichtlijn als de laagspanningsrichtlijn van toepassing zijn. Dit betekent niet dat de machine de confromiteitsprocedures van beide richtlijnen moet doorlopen. Indien de Machinerichtlijn van toepassing is, dan hoeft conformiteit volgens de Laagspanningsrichtlijn niet gevolgd te worden. Echter de inhoudelijke veiligheidseisen uit de Laagspanningsrichtlijn gelden dus wel. De machinerichtlijn benoemd een zestal categorieën elektrische producten die niet onder de richtlijn vallen (waaronder elektromotoren en schakelmaterieel voor laagspanningsinstallaties).

Voor machinebouwers geldt: schakelmaterieel en elektromotoren inkopen met de juiste EG-verklaring van overeenstemming op basis van de laagspanningsrichtlijn. Vervolgens de machine in de handel brengen volgens de werkwijze in de machinerichtlijn. Met betrekking tot elektrische veiligheid moeten de eisen uit de laagspanningsrichtlijn gevolgd worden: d.w.z. praktisch gezien minimaal de eisen volgens NEN-EN IEC 60204-1 toepassen.

CE-markering gaat over veiligheid: hoe eerder in het ontwerp traject gestart, hoe eenvoudiger toe te passen!

Zie ook CE-markering tijdens de engineering van machines en installaties.

Gerelateerde onderwerpen

Drukapparatuur 2014/68/EU

Op apparatuur waarin een druk heerst van 0,5 bar of meer is de richtlijn drukapparatuur (2014/68/EU) van toepassing. De wijze van toepassen van de richtlijn in afhankelijk van de ontwerpspecificaties van de apparatuur, de werkdruk, leidingdiameter of inhoud van het vat bepalen tezamen met het medium in de apparatuur onder welke categorie het product valt.
Lees meer

Engineering

Het verkrijgen van de CE-markering op machines is idealiter een proces dat gedurende de gehele ontwikkeling van de machine op gepaste wijze voldoende aandacht dient te krijgen. Immers de keuzes die in alle stappen van het ontwikkeltraject van de machine worden genomen, hebben in meerdere of mindere mate invloed op de veiligheid van de machine en vice versa.
Lees meer

PL/SIL

Indien machines voorzien worden of zijn van veiligheidsbesturingen dan moeten deze voldoen aan bepaalde betrouwbaarheidseisen. Deze betrouwbaarheidseisen zijn afhankelijk van de grote van het risico waartegen de veiligheidsbesturing moet beschermen: hoe groter het risico hoe groter de betrouwbaarheid van de veiligheidsbesturing.
Lees meer

Importeren van machines

CE-markering is een verantwoordelijkheid van bedrijven die machines voor het eerste binnen de EER op de markt brengen. Dit betekent dat wanneer een machine van buiten de EER wordt ingevoerd, de importeur verantwoordelijk is voor de CE-markering van de machine. Dit heeft grote gevolgen!
Lees meer

Neem contact met ons op!

Gecertificeerd kerndeskundige en IECEx gecertificeerde professional!

Nieuwsbrief

Contact

Pol-Safety
Veiligheidsadviseurs B.V.

Keulenstraat 1
7418 ET Deventer
06 - 3304 64 60
info@pol-safety.nl

Website realisatie: Sieronline